'T KNAPPER-SLAG​

Buur maakt Natuur is in 2013 gestart met de inrichting van ’t Knapperslag in de Wehlse Broeklanden. Met dank aan onze schenkers is dit terrein inmiddels geheel aangekocht en omgevormd tot een mooi natuurgebied dat past bij het voormalige slagenlandschap en de natte broeklanden. Het is heerlijk vertoeven op dit terrein, dat deel uitmaakt van een van de vele wandelverbindingen die het gebied de Wehlse Broeklanden rijk is. In 2020 werden de laatste inrichtingsprojecten voltooid.

Over het natuurgebied

Natuurterrein ’t Knapperslag (3,7 hectare groot) is het eerste terrein waarmee de stichting Buur maakt Natuur van start is gegaan na het oprichtingsjaar 2012. Het perceel is gelegen aan de Vogelstraat in de Wehlse Broeklanden en werd voor de ‘aankoop’ gebruikt als agrarisch perceel, bedoeld voor akkerbouw. Zo werden er in het verleden mais of granen op het terrein verbouwd. Het gebied ligt op vijf minuten lopen van de woonwijk De Huet en is daardoor goed bereikbaar voor mensen die even een ommetje willen maken.

In 2020 werden de laatste inrichtingsprojecten uitgevoerd en nu is het natuurgebied voltooid. De inrichting van het terrein is uitgevoerd aan de hand van een ontwerp dat in 2012 al is opgesteld en in de loop der jaren is verfijnd. Dit laatste met behulp van ontwikkelingen in het werkveld, kennis en ervaring die de stichting opdeed, maar ook naar aanleiding van mogelijkheden die zich voordeden en dankzij de waardevolle inbreng van onze buren (schenkers en donateurs), die ons feedback gaven, bijvoorbeeld tijdens de ‘burendagen’ die de werkgroep ’t Knapperslag heeft georganiseerd.

Buur maakt Natuur - Torenvalken inspectie 't Knapperslag

Het inrichtingsplan
Met de opstelling van het inrichtingsplan in 2012 is goed gekeken naar de opbouw van het landschap in de Wehlse Broeklanden (pagina met meer informatie over het gebied), evenals naar de historie. Oude kaarten, bodemgegevens en hoogtebestanden werden bestudeerd. Daaruit bleek dat het van oudsher een nat gebied was, een zogenaamd slagenlandschap. Dat wordt gekenmerkt door lange, smalle percelen, vaak gescheiden door houtwallen en singels, die haaks op de beek staan. De Wehlse Beek is een oude beek die vroeger de grens vormde tussen het Duitse Pruisen en Nederland. In het ontwerp is met al deze factoren rekening gehouden. Onder andere hierdoor gaat het ontwerp uit van een slagenlandschap met smalle percelen, wat op het natuurterrein terug is te vinden in de lijnelementen die haaks op de Wehlse Beek staan. Diverse oude landschapselementen zijn in het ontwerp verwerkt, zoals natte delen waar stagnerend water in de winter op de dikke leem en klei achterblijft. Enkele speerpunten bij het maken van de inrichtingstekeningen waren het vergroten van de biodiversiteit op het terrein en het bieden van leefruimte aan allerlei diersoorten. Extensieve recreatie is welkom, zolang die in evenwicht blijft met de natuur op het terrein.

Onze buren

Het terrein kon niet direct vanaf 2012 ingericht worden. Het startkapitaal was er nog niet, maar de plannen waren er wel. Wel kon door unieke samenwerking met de gemeente Doetinchem de aankoopsom voor het terrein worden voorgeschoten. Om het daarna ook echt te kunnen inrichten en beheren is in 2012 een crowdfundingactie gestart waarop schenkers/donateurs konden inleggen. Zo konden zij voor een bedrag van zes euro één vierkante meter grond ‘kopen’. Een bedrag dat voor 100% werd ingezet voor de ontwikkeling van het natuurterrein, want zo werden aankoop, inrichting en een groot deel van het beheer bekostigd. Dankzij al onze deelnemers (wij noemen ze onze buren) is het terrein eind 2019 uiteindelijk geheel aangekocht. De buren worden sinds 2012 intensief betrokken bij het ontwikkelproces door middel van speciale burendagen en tal van andere activiteiten.

Buur maakt Natuur waterdiertjes vangen op 't Knapperslag

Eerste inrichtingsfase van ‘t Knapperslag

In 2013 kon door een snelle start van de stichting Buur maakt Natuur begonnen worden met de eerste inrichting. Er was door onze buren voldoende geld geschonken om het voorterrein langs de Vogelstraat om te vormen. Nadat in 2012 de gerst was geoogst, werd gras ingezaaid. Omdat de eerste vierkante meters aan de gemeente afbetaald waren konden in 2013 twee grote poelen gegraven worden, de grond kon worden verschraald, en een houtwal kon worden aangelegd en ingeplant. De natuur ontwikkelde zich snel op dit eerste stukje van ons terrein.

Buur maakt Natuur inrichting natuurgebied 't Knapperslag 2013
Inrichtingswerken in 2013

Vervolg inrichtingsactiviteiten op ‘t Knapperslag

Na de inrichting van het voorterrein op ’t Knapperslag bleef het een paar jaar rustig. Er moest weer een reserve opgebouwd worden om aan de slag te kunnen gaan met de resterende drie hectare grond. Het gras werd jaarlijks gemaaid door een lokale agrariër en ook dat bracht extra centen op. Omdat dit gras niet meer werd bemest, verschraalde het langzaam waardoor de grasmat zich steeds meer begon te mengen met allerhande andere grassen en kruiden.

In 2018 deed zich een grote kans voor: samenwerking met Energiemaatschappij ENGIE en Trees for All. Door deze actie met klanten van ENGIE kon ruim 1 hectare aan bosperceel worden aangeplant. Deze plantdag werd uitstekend verzorgd door ENGIE op een ijskoude dag in maart. Ondanks de daaropvolgende erg droge zomers sloeg dit plantsoen goed aan en staat nu, anno 2020, al manshoog op het terrein.

In 2019 grepen werkgroep ’t Knapperslag de kans aan om bij de provincie Gelderland een subsidie aan te vragen voor de bouw van een oeverzwaluwwand met daarachter een heuse vleermuiskelder en vleermuistoren. De procedures namen wat tijd in beslag waardoor pas aan het eind van de winter (xxx 2020) gestart kon worden met de bouw. Deze werd in mei 2020 voltooid. Vervolgens is in juli 2020 een grote poel gegraven en zijn er nog wat verschralingswerkzaamheden verricht. In augustus 2020 waren alle inrichtingswerken klaar.

Wat is de natuurwinst?

Door de aanleg van nieuw natuurterrein komen zowel gewone als bijzondere dier- en plantensoorten weer meer op ’t Knapperslag voor. Wij richten ons met het natuurterrein op een aantal doelsoorten, waaronder insecten, amfibieën, zoogdieren en vogels. Specifieke maatregelen zijn getroffen voor de torenvalk, kerkuil, oeverzwaluw, en voor vleermuizen en amfibieën.

Heeft u een leuke waarneming gedaan van een diersoort of een leuke foto gemaakt op ’t Knapperslag, dan nodigen wij u uit om die met ons te delen! Dit kan via onze facebookpagina of per e-mail aan info@buurmaaktnatuur.nl

Jonge torenvalk op 't Knapperslag - Buur maakt Natuur

Paspoort ’t Knapperslag

Het paspoort van natuurterrein ‘t Knapperslag

Ligging:

Vogelstraat nabij nr. 4  |  Wehl

Coördinaten:

Breedtegraad: 51.965021  |  Lengtegraad: 6.239437

Oppervlakte:

3,7 hectare  |  37.665 vierkante meter

Lengtes:

Lang: ± 230 meter  |  Breed: ± 160 meter

Inrichtingsperiode:

Start 2013  |  Klaar zomer 2020

Beheer door:

Stichting Buur maakt Natuur  |  BUHA

Werkgroep BmN:

Werkgroep ’t Knapperslag ,

Vacatures:

Ja  |  vrijwilliger landschapsonderhoud

Openbaar:

Ja  |  wandelen op pad + picknickbank/tafel

Honden:

Ja  |  aangelijnd toegestaan + poep opruimen

Doelsoorten:

Oeverzwaluw, vleermuizen, amfibieën, torenvalk, kerkuil.

Zij doen mee:

223 buren (zie lijst ‘Zij doen mee!’ onder aan deze pagina voor de deelnemers)

 

 

Soorten bomen en struiken aangeplant:

Op het voorterrein:


Op de houtwal (1250x aanplant):

 • Sorbes aucuparia (Wilde lijsterbes) 15%
 • Prunus padus (Troskers) 15%
 • Viburnum opulus (Gelderse roos) 20%
 • Rhamnus frangula (Vuilboom) 20%
 • Corylus avellana (Hazelaar) 20%
 • Malus sylvestris (Wilde appel) 10%
 • Juglans regia (Walnoten) 3x
 • Prunus domestica ssp. Domestica (Kwets) 2x


Trees for All bos (6500x aanplant):

 • Carpinus betulus (Haagbeuk) 700x
 • Ulmus minor (Gladde iep) 600x
 • Prunus avium (Zoete kers) 700x
 • Tilia cordata (Linde) 700x
 • Fraxinus excelsior (Gewone es) 500x
 • Populus nigra (Zwarte populier) 500x
 • Malus sylvestris (Wilde Appel) 700x
 • Rosa canina (Hondsroos) 350x
 • Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn) 300x
 • Ribes nigrum (Zwarte bes) 200x
 • Corylus avellana (Hazelaar) 200x
 • Prunus padus (Gewone vogelkers) 200x
 • Rhamnus cathartica (Wegedoorn) 350x
 • Sorbes aucuparia (Wilde Lijsterbes) 200x
 • Viburnum opulus (Gelderse Roos) 300x
 • Mespilus germanica (Mispel) 2x
 • Pyrus communis (Conference peer) 3x

Bezoek de locatie

Het natuurgebied is te vinden aan de Vogelstraat.

 Naam: Plaats:  Aantal:  
 Stichting Achterhoek weer Mooi  Zelhem 50
 Andre Verrept  Doesburg 60
 Herman Nijhof  Doetinchem 60
 Van Weeghel DoppenbergKamps Notarissen  Doetinchem 286
 Peter Drenth  Doetinchem 17
 Loes van der Meijs  Doetinchem 17
 Steven Kroon  Doetinchem 17
 Herman Kaiser  Doetinchem 17
 Nicolette van Waart  Doetinchem 17
 Joost van Eekhout  Doetinchem 25
 Loonbedrijf van Haeren  Wehl 60
 Emil Lüning  Doetinchem 200
 Marcel Heijink  Doetinchem 50
 Ineke Lenting  Doetinchem 10
 Frans Hesselink Ontwerpbureau             Doetinchem 50
 Anne Oosterbaan  Sinderen 10
 Nienke Strang  Doetinchem 1
 Gerbert Strang  Doetinchem 2
 Marcel & Ilse Versteeg  Kilder 2
 Gerard Jansen  s-Heerenberg 10
 Stan van Pul  Wehl 25
 VVD – fractie Doetinchem  Wehl 50
 Wilber Thus  Doetinchem 2
 Putman Security  Wehl 30
 Ron Sebok  Doetinchem 4
 Harma Katuin  Doetinchem 10
 Hr. en Mevr. Werz en Vossen  Doetinchem 2
 Paul van der Lee  Doetinchem 5
 Loek en Pien van Veldhuizen  Doetinchem 2
 Vincent van den Heuvel  Doetinchem 10
 Henk en Jolande Brons en Frederiks  Doetinchem 10
 Lidia Masselink  Doetinchem 1
 Janco Eggink  Doetinchem 2
 Guido Janze   Doetinchem 5
 Joop Bokhove   Doetinchem 29
 Niek Bennink  Doetinchem 4
 Dorrie Hebing  Wehl 10
 Janneke en Sem Nijhof  Amsterdam  1
 Groenlinks -fractie Doetinchem  Doetinchem 91
 Groen Dichterbij Oranjefonds  58
 Hennie Van Kreveld-Bokhove  Veenendaal 10
 Wim Hebing  Wehl 2
 Aart en Ada Mudde  Doetinchem 20
 H.C. Van Ralen  Doetinchem 2
 Suzan Hendriksen   Wehl 3
 Ursula Bos  Doetinchem 15
 Alfred Te Pas  Lochem 5
 Margot Bos  Leiden 5
 Pluk van de Petteflet Natuur en Landschapsprijs  41
 Johan en Marja Overkamp  Doetinchem 16
 Lutske Jepma  Doetinchem 5
 EVO-ENERGIE  Doetinchem 60
 Peter Mayringer  Doetinchem 5
 Hoveniersbedrijf Nicos Espace verte  Doetinchem 56
 Andre en Titia v.d. Akker-Schurink  Doetinchem 10
 Monique Boerboom  Didam 2
 Fixet Otters Wehl B.V.  Wehl 4
 Marlies Klijn  Kilder 20
 Laura Klijn  Kilder 20
 Ada Woolston  Bolton 01740 U.S.A. 4
 Birgit Leseman  Etten 10
 Sociëteit Wehl  Wehl 68
 Grondverzet-Loonbedrijf G.W. Bulten B.V.  Doetinchem 75
 Christel Boerboom  Wehl 3
 Hans Legebeke  Doetinchem 17
 Sportschool de Open Lucht  Nijmegen  500
 Emma en Inez Schut  Doetinchem 10
 Hoveniersbedrijf De Bosboom  Doetinchem 50
 Suzan Mentink  Doetinchem 16
 Herman Nijhof  Doetinchem 8
 Vincent van den Heuvel  Doetinchem 5
 Birgit Leseman  Etten 8
 Loonbedrijf van Haeren   Wehl 166
 Ineke Lenting  Doetinchem 10
 Paul van der Lee  Doetinchem 5
 Hans Legebeke  Doetinchem 16
 Het Naoberfonds  Doetinchem 833
 Dhr. Sipkema  Doetinchem 2
 Diny Harmsen-Duis  Wehl 1
 Ge Sibbing  Zevenaar 1
 Ans Ensink  Doetinchem 1
 Hanneke Evers  Didam 1
 Bert Post  Doetinchem 10
 KNNV afd. Regio Doetinchem  Doetinchem 10
 Dhr. Wieland  Doetinchem 1
 Dhr. Van Wessel  Wehl 1
 Bas Waterham  Doetinchem 10
 Atletiek Vereniging Argo  Doetinchem 58
 Gerard van der Kamp  Drempt 5
 Sportschool de Open Lucht  Nijmegen  200
 Peter Lugten  Doetinchem 1
 Dhr. van der boog  Doetinchem 2
 Opendag Wehlse Broeklanden  5
 Dhr. De Roo  Doetinchem 16
 Dhr. Van Zuphen  Doetinchem 20
 Debby Nijboer  Doetinchem 1
 Ineke Lenting  Doetinchem 185
 Birgit Leseman  Etten  Gld 5
 Mennie van Dijk  Doetinchem 28
 Paul Marcus  Silvolde 10
 Wilber Thus  Doetinchem 2
 Vincent van den Heuvel  Doetinchem 5
 Paul van de Lee  Doetinchem 5
 Hans Legebeke  Doetinchem 16
 Anne Jaspers  Nijmegen  4
 Joop Bokhove   Doetinchem 16
 Maatschap Steintjes  Wehl 84
 Dhr. Straatsma  Didam 2
 Band Scheerling  Nijmegen  10
 Personeelsvereniging Trias (gD)  Doetinchem 8
 Inzameling Argo Montferlandtraning 2014  Doetinchem 58
 Argo  Doetinchem 2
 Michael Groot Neulend  Doetinchem 2
 Loonbedrijf van Haeren  Wehl 166
 Kleine camping  ’t Meyböske  Silvolde 5
 Knapperslagcross 2015 Kinderen  22
 Knapperslagcross 2015 Volwassen  120
 Erik Kateman  Doetinchem 2
 Emil Lüning  Doetinchem 10
 Ronald Langendoen  Etten 5
 Wim Beijer  Silvolde 20
 Joop Bokhove   Doetinchem 16
 Hanneke Evers  Didam 1
 Arnold Berendsen  Doetinchem 16
 Ineke Lenting  Doetinchem 16
 Paul van de Lee  Doetinchem 5
 Hans Legebeke  Doetinchem 8
  Wehl 166
 Wilber Thus  Ulft 4
 Wil Paulus  Silvolde 4
 IVN-OIJ Werkgroep Landschapsbeheer  Doetinchem 21
 Hr. en Mevr. Jorissen-Oris  Doetinchem 10
 Knapperslagcross 2016 Kinderen  13
 Knapperslagcross 2016 Volwassen  106
 Hans Legebeke  Doetinchem 16
 Joop Bokhove   Doetinchem 16
 Hanneke Evers  Didam 1
 Maatschap Steintjes  Wehl 231
 Loonbedrijf van Haeren  Wehl 100
 Herman Nijhof  Doetinchem 5
 Ineke Lenting  Doetinchem 10
 Linda Faber  Doetinchem 1
 Knapperslagcross 2017 Kinderen  8
 Knapperslagcross 2017 Volwassen  88
 Hr. en Mevr. Van der Muren  Doetinchem 10
 gemeente Doetinchem  35
 Joop Bokhove   Doetinchem 16
 Stichting landgoed Het Hoenderbos  Doetinchem  12
 Dhr. Te Pas  Doetinchem  5
 Maatschap Steintjes  Wehl 85
 Birgit Leseman  Etten 5
 Arnold Berendsen  Doetinchem 108
 Hans Legebeke  Doetinchem 16
 Groene Knoop vrijwilligers  Doetinchem 15
 Maatschap Steintjes  Wehl 149
 Nationaal Bossen Fonds  Arnhem 2.500
 Ineke Lenting  Doetinchem 10
 Arnold Berendsen  Doetinchem 33
 Mevr. Jordaan  Haaksbergen 13
 ARGO zondag loopgroep  Doetinchem 10
 Dhr. Moll  Doetinchem 1
 Knapperslagcross 2018 Kinderen  17
 Knapperslagcross 2018 Volwassen  86
 gemeente Doetinchem  34
 Vrouwenvereniging Dichteren  Doetinchem 18
 Wilber Thus  Ulft 1
 Arnold Berendsen  Doetinchem 25
 Bas Waterham  Doetinchem 3
 SLG vergoeding NWD 2018  4
 DKK vanwege deelname plattelandsparlement  16
 Herman Nijhof  Doetinchem 50
 Gerda Reinink  Doetinchem 10
 Sportschool de Open Lucht  Nijmegen  17
 Maatschap Steintjes  Wehl 85
 Anna van der Bruggen  8
 Ineke Lenting  Doetinchem 10
 Arnold Berendsen  Doetinchem 50
 Site Woondiensten  Doetinchem 6
 gemeente Doetinchem  24
 Joop Bokhove   Doetinchem 16
 Knapperslagcross 2019 Kinderen  6
 Knapperslagcross 2019 Volwassen  76
 Lutske Jepma  Doetinchem10
 Dhr. Halffman  5
 Martine Hollander  Bemmel 5
 AnnaElise Jansen  Wageningen 5
 Wilco Verberk  3
 AnnaElise Jansen  Wageningen 5
 Hans Legebeke  Doetinchem 16
 Hans de Kroon  3
    
 Overige schenkingen (annoniem)  28.612
    
 Totaalopbrengst  37.665